HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Genel Bilgiler

Halatı, genel bir ifade ile "çalışan bir makina parçasıdır" şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu tanımlamada temel elemanları;

a-) Demetleri meydana getiren teller,

b-) Bir öz etrafında helisel  olarak sarılmış demetler

c-) Halatın merkezinde, demetlere destek görevini yapan öz şeklinde ifade edilmektedir.

Teller, demetler ve özler değişik  kompozisyonlarda (yapılarda) örülerek değişik halat çeşitleri meydana getirilir.

Halat Çapı, halat diş tel ve demetlerini çevreleyen ve tüm halat kesitini içine alan çemberin çapıdır. Halat çapı ölçümünde ölçü cihazı çenelerinin mutlaka en dış iki demete teması gerekli olup, genelde birbirine dik iki ölçüm , birbirinden en az 1m mesafedeki  iki noktada yapılır ve bu dört ölçüm ortalamalarının toleranslar dahilinde olması istenir. Standartlarında, anlaşmazlık halinde halat çapının belli bir gergi altında ölçülmesi de öngörülmüştür. Bölünemeyen sayıda demete sahip halatlarda, ölçülen bu halat çapları genellikle belli oranlarda arttırılır.

Makara ve tambur çapları ile bunlar üzerindeki yivlerin çap ve diğer özellikleri, halat ömrü üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Yiv aşınması, çapı ve genişliği ölçümlerinde genelde yiv çakıları kullanılabilir. Tambur ve makaraların, mümkün olduğunca sert malzemeleden yapılması halat ömrü açısından faydalıdır. Eğer yivlerin gerekenden geniş ve halat temas açısında fazla ise halatta ovalleşme, gerekende dar ve az ise bu durumda tel ve demetlerin sıkışması ve tellerin kayamalarının önlenmesi söz konusudr. Her iki durumda halat ömrü açısından sakıncalıdır. Genelde halat  yiv temas açısı 135° - 150° olmalıdır.

Çelik halatlar, galvanizli halatlar dışında, genelde imalat esnasında yağlanmakla birlikte, imalat sırasındaki bu yağlanma halatların çalışma koşullarında uzun süre korunları için yeterli değildir. Yağlanma, oksitlenme ve diğer korozif atmosferlere karşı koruyucu özellikler sağlanması yanında, tel ve demetlerin biribiri üzerinde düzgün olarak kaymaları için de gereklidir.

Çelik halatlar, genelde makaraya sarılı veya kangal şeklinde teslim edilmekte olup kullanım veya aktarma amacı ile halat açılması sırasında, tedbirlere mutlaka uyulması gerekmektedir. Halat açılası sırasında meydana gelen aşırı halkalanmalar, daha sonraki işlemlerde "burulma ve kuş kafesi" gibi değişik yapılarda istenmeyen "kalıcı hatalara" neden olurlar.  Gamlaşan halatların tamiri mümkün değildir ve bu durum halatların devre dışı kalmalarına neden olur. Bu tür kullanım hatalarından dolayı meydana gelen halat hasarlanmaları sonucunda imalatçının kusuru olamaz.

Kalite sertifikaları çelik halatların önemli tüm özelliklerini göstermektedir. Kalite sertifikalarında belirtilen kopma yükleri halatların bu katalogta belirtilen uygun çalışma koşulları için geçerlidir. Hatalı kullanım halat yük kaldırma kapasitesini düşüreceği ve halatın kopmasına neden olabilieceği dikkate alınmalıdır. Kalite sertifikasında beyan olunan özelikler, yeni (kullanılmamış) halata ait imalatçı tarafından garanti edilen özellikler olup, halatın kullanılmasıyla birlikte bu özellikler değişmekte ve garanti olma özelliğini kaybetmektedir.

Standartlar incelendiğinde gerek halat kompozisyonlarının gerekse çap dağiılımlarının çok geniş olduğu ancak bazı düzenlemelere bu çeşitlenmede pek çok basitleştirmeler yapılabileceği görülebilecektir. Çok titiz spesifikasyon gereksinimleri genelikle zor çalışma koşulları, hayati risk olasılığı, gelişmiş ve pahalı makina gruplarının kullandığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Çelik halatların, kopma yükü, ezilme ve çarpmalara direnci esnekliği ve eğilme yorulma direnci tel mukavemet değerlerine bağlı olarak değişmektedir. Çelik halat kompozisyonları dal aşınma ve çarpmalara karşı direnç, eğilme, yorulma direncine göre değişmektedir. Ekonomik halat ömrü ve kullanım şartları dikkate alınırken bu özellikler de dikkate alınmalıdır.

İmal edilen halat ne kadar kaliteli olursa olsun halat ömrü;

a-) Yeni halatın özellikerli

b-) Halatın temasta olduğu akşamlar

c-) Halatı kullanan operatör gibi husular bağlıdır

Başlangıçtaki halat özellikerlini tespit etmek mümkün, halatın temasta bulunduğu  aksamları kontrol etmek de bellibir dikkat  ve beceri sonrası olası, ancak operatör faktörü, bu faktörler arasında kontrolü en zor olanıdır.

Yukarıdaki etkenlerin yanında halatların servisten alınmasına neden olan ve en çok rastalanan olaylar aşağıdaki gibidir.

a-) Uygun olamayan halat kompozisyonu, çapı ve kalitesi,

b-) Halatların aşındırıcı engeller üzerinde çalıştırılması ve keskin köşeli yüklerin halata doğrudan temas ettirilerek  kaldırılmaları,

c-) Halatların uygun bir şekilde yağlanmaları

d-) Halatların uygun olmayan boyutlardaki tambur ve makaralar üzerinde çalışası

e-) Halatların tambur üzerinde üst üste veya çaprazlama sarılmaları

f-) Halatların hizalanmamış  tambur ve makaralarda çalıştırılmaları

g-) Halatların uygun olmayan yivli tambur ve makaralarda çalıştırılmaları; makara  flanşlarının kırık olması

h-) Halatların makaralardan dışarı atlaması

ı-) Halatların nem ve asitlerle teması; yüksek sıcaklığa maruz kalması

i-) Halatlarda uygun olmayan bağlantı parçaları kullanılması

k-) Halatların ters dönmelerine müsaade edilmesi; halatların gam yapması

l-) Uygun olmayan koşullarla halatların aşırı yükle  yüklenmeleri

m-) Demetler ve teller arasına giren aşındırıcı partiküllerle halatların zedelenmesidir.

Bir halatı incelerken aşağıdaki  hususların da mutlaka dikkate alınması gereklidir.

a-) Halat çapında küçülme

b-) İç ve dış  aşınmalar

c-) Halatların adımı

d-) Tel ve demetlerdeki darbe izleri

e-) Kazıma izleri

f-) Korozyon

g-) Kırılmış teller ve bunların kırılmış şekilleri

Yukarıdaki husular çok iyi  bir şekilde gözlenmeli ve bu hususta tecrübeye büyük önem verilmeldir. İncelemede  mümkünse halatın takip ettiği  yol sonuna kadar izlenmeli ve uygun olmayan hususlar tek tek ortadan kaldırılmalıdır. Dikkatli ve bilinçli bir göz, herhangi bir hatanın nedenini bulmakta güçlük çekmeyecektir.

Gereksiz zaman kaybının ve yanlış anlaşılmalarının önlenmesi amacı ile sipariş bilgilerinin mümkün olduğunca tam ve doğru olarak verilmesinde yarar vardır. Bu amaçla sipariş verilirken ;

a-) Varsa mutlaka ilgili standardın bildirilmesi.

b-) Hiçbir standart ve teknik bilgi yoksa veya kullanılan mevcut halat uygun değilse mutlaka firmamız yetkili elemanları ile temasa geçilerek bu konuda gerekli teknik bilgi ve deneyimden istifade edilmelidir.

Yukarı